ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting และระบบ Mcu E-meeting (ระบบเอกสารวาระการประชุมออนไลน์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกรูป/ท่าน ได้ประชุมรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละสำนักงาน, หลักสูตร, กลุ่มงาน ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอประเด็นต่างๆ แจ้งในที่ประชุม อาทิเช่น นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ได้แจ้งสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔, กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔, ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องประกาศจัดตั้งกองทุนวิจัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *