ประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นอกที่ตั้งทุกแห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นอกที่ตั้งทุกแห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom Meeting นำโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย, พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวถวายรายงาน ต่อประธานในที่ประชุม, พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในการประชุม ได้เมตตากล่าวเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ”ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์”, พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาลัยสงฆ์เพื่อสังคม : นโยบายและแนวปฏิบัติ” และได้มีการเสวนา เรื่อง “ภารกิจ ขอบข่ายหน้าที่ และเป้าหมาย กองกิจการวิทยาเขต” โดย พระครูปิยธรรมบัณฑิต ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต, ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต, เสวนา เรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ” วิทยากรนำ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, นายสุรพล เพชรวรา ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์, นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ, พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีปิด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *