พิธีเซ็นต์สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการทำงาน จากผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2564

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดาของพระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกร

Read more

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและมาตรการการทำงานบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19)(ฉบับที่ 3)

Read more