คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)(เข็ม ๒)

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาค

Read more

การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยา

Read more

โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์ หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education

วันศุกร์ที่ ๓ เดือนก

Read more

พระเทพสิทธาจารย์ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อสังคม ในวาระครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี ๑๓ กันยายนนี้

๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ สร้า

Read more