Browsing: กิจกรรม

กิจกรรม 44112957_313197379474568_2293361516423938048_n
By

วันจันทร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พระมหาประกาศ อาภากโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

กิจกรรม 39515061_282653389195634_2832116909749567488_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยชมรมนิสิตจิตอาสา…

กิจกรรม 39442837_282052115922428_5042075822052081664_n
By

“พระราชปริยัติกวี” องค์อธิการบดี มจร รูปใหม่ วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กิจกรรม 39267539_279986759462297_2483375851761041408_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และได้รับมอบหนังสือวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป…

กิจกรรม 38703204_290453141718717_8917545282770567168_n
By

วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น…

กิจกรรม 38412021_265891017538538_8755953580709511168_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕ รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคามและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

กิจกรรม 38130142_282241312539900_2887100346633551872_n
By

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีสามีจิกรรม ทำวัตรพระมหาเถระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ…

กิจกรรม 37375892_251607215633585_6565365653811757056_n
By

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล…

กิจกรรม 37386126_251607288966911_3317125640678801408_n
By

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐…

กิจกรรม 36726911_237938787000428_4024310538749083648_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปี ๒๕๖๑…

1 2 3 4