ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลา

Read more

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “พระสงฆ์รุ่นใหม่กับการสร้างเพจบนออนไลน์กับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุล

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)(เข็ม ๒)

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัล เยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ

Facebook Page>>

Read more