ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ เดือ

Read more

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๑ พรรษา

วันอังคารที่ ๑๑ เดือ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ ๑ “EdPEx : การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรก

Read more

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรก

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนาย

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุ

Read more

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถ

Read more

โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ ๒๒ &#8

Read more