ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ ธันว

Read more

ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤ

Read more

ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลา

Read more