ประชุมอบรมพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น ๓ ชั่วโมง เพื่อบรรจุแต่งตั้งพระสอนศีลธรรมใหม่ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมกันกับส่วนงานอื่นๆ ทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวา

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุล

Read more