พิธีรดน้ำศพคุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือน

Read more

พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มี

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินและคัดเลือกผลงานวิจัย “ระดับดี” และนักวิจัยดีเด่น “ระดับดีมาก”

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ และท่าน ส.ส.ดร.สุทิน คลังแสง ร่วมถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ/อุทัยสา) รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สารคาม

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภ

Read more

“พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุ ๔๓ ปี” พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุม

Read more

ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร. ในโอกาสที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุ

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีเซียงเหียน, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ (สมเกียรติ คมฺภีโร น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย / อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุม

Read more