พิธีฌาปนกิจศพ นางสาวสมการ หนองพร้าว โยมน้องสาว พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพั

Read more

พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุ พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆษะปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวราราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑโต ป.ธ.๖ , พธ.บ.,ศศ.ด.กิตติมศักดิ์,พธ.ด.กิตติมศักดิ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม , เจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ผู้จัดการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภ

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปริฟิก ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ม

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพงษ์ อายุ ๘๕ ปี” โยมบิดาของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราค

Read more