ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลา

Read more

ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนัก วิทยาลัย

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน

Read more

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัย ของส่วนงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ ๘  กั

Read more