พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

วันอังคารที่ ๗ &nbsp

Read more

พิธีฌาปนกิจ ศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิง

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหา

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมศักดิ์ จันทะกล บิดาของ นายสกุลศักดิ์ จันทะกล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาค

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ สำนักวิชาการ​ ร่วมกันตรวจสอบ​ SAR และกรอกหลักฐาน องค์​ประกอบที่ ๑-๔ ของส่วนวิชาการ

ระหว่างวันที่ ๗ &#82

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ

Read more

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ “ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล”

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือ

Read more

โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF

วันที่ ๒๗ – ๒๘

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หวาด แผลติตะ คุณแม่ของคุณกลยุทธ์ แผลติตะ คนขับรถของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์

วันเสาร์ ที่ ๓ เมษาย

Read more