บุคลากร นวบ.มหาสารคาม

โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์,ดร. ( กิตติมศักดิ์ )ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

2พระมหาประกาศ อาภากโรรองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

หลวงตากาบพระครูสารกิจประยุต,ดร.
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต

8  พระครูพิศาล4