หลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ตารางสอบวัดผลระดับหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางสอบภาคการศึกษา-1-ปี-2561-ปบ.ส.