ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

 

ชั้นปีที่

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา