ผลงานทางวิชาการ

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล บทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
พระครูสารกิจประยุต,ดร. ·สติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

·การประยุกต์ใช้หลักสติปัฏฐาน ๔ ในชีวิตประจำวัน

 

· การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

 

พระครูวรกิจสุนทร ·หลักการช่วยเหลือมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายาน

 

·การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

 

พระครูพิศาลโพธิธรรม ·………………………………….

· ……………………………….

· ……………………………..

· ……………………………….

· ……………………………….

·   ………………………………….

·   ……………………………….

·  ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   …………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ ·………………………………….

· ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ………………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·…………………………………………………….

·  …………………………………………………..

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ · ………………………………..

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ………………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·   ……………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….

·…………………………………………………….