อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

วุฒิการศึกษา

ภาระงาน

พระครูสารกิจประยุต,ดร.
หลวงตากาบ
ปริญญาตรี  – พุทธศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 
พระครูวรกิจสุนทร4 ปริญญาตรี  – ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  – ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
พระครูพิศาลโพธิธรรมพระครูพิศาล ปริญญาตรี  – พุทธศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

 
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์8 ปริญญาตรี  – ศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  – ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 
พระครูโพธิธรรมานุศาสก์พระครูโพธิ์ ปริญญาตรี  – พุทธศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท  – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต