ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดมหาสารคาม

0

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี,ดร. เจ้าคณะภาค ๙ ได้เมตตาเดินทางเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ของหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีคณะกรรมการจำนวน ๑๕ รูป/คน ได้แก่ 
๑.พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
๒.พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓.พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๔.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
๕.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
๖.พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๗.รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
๘.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
๙.ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
๑๐.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
๑๑.พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
๑๒.พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๑๓.พระมหาธิติ อนุภทฺโท (พิมพ์เสน) ผู้อำนวยการกองวิชาการ
๑๔. พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเข
๑๕.พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(ส่วนกลางและวิทยาเขตขอนแก่น) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๑๒ ปี จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.)สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนอยู่ที่ วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และมีแผนการพัฒนาหน่วยงานโดยขอใช้สถานที่โคกหนองรักและได้รับอนุญาต จำนวน ๕๐ ไร่ โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการ ซึ่งมีพระมหาเถระ ได้แก่ พระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการฯจังหวัดมหาสารคาม พระราชพรหมจริยคุณ,ดร.เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ และ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

46480310_331599710967668_5526872089539117056_n 46480602_331600130967626_5437792066933358592_n 46486360_331599114301061_6334345728101449728_n 46487992_331598014301171_1436798952878899200_n 46489515_331600694300903_6624269223310917632_n 46497990_331597827634523_3718788972156026880_n 46499293_331598764301096_516018631029555200_n

Share.

Leave A Reply