“พระราชปริยัติกวี” องค์อธิการบดี มจร รูปใหม่

0

“พระราชปริยัติกวี” องค์อธิการบดี มจร รูปใหม่
วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาและเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานแก่คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมพิธีด้วย โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจากวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จากวิทยาเขตหนองคาย นำโดย พระศรีญาณวงศ์,ดร.รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย จากวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำโดย พระศรีปริยัติธาดา,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จากวิทยาลัยสงฆ์เลย นำโดย พระสิริรัตนเมธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย จากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นำโดย พระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม และนิสิตจำนวนมากร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

39441530_282052069255766_5283329993403793408_n 39504592_281886522605654_8602436734992515072_n 39468151_281886772605629_7670674340681089024_n 39442975_281886352605671_194103908707074048_n 39404617_282052202589086_3860227515138179072_n 3 39467783_282052109255762_2629620488917221376_n 39443009_281883132605993_6522962502555271168_n 39468286_282052065922433_1960551870820777984_n

Share.

Leave A Reply