โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้
ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับภายใต้พันธกิจ ๕ ประการคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆดังนี้ ระดับประกาศนียบัตร บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๒ คณะ รวม ๒ สาขา คือ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อให้นิสิตให้ทราบ คำชี้แจงกฎ ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษา ๒. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต ๓.เพื่อสร้างความมั่นใจในสถาบันให้เกิดขึ้นกับนิสิต ๔.เพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ณ โคกหนองรัก ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพโดย Chaiya Wanrapa

35228493_217293562398284_7584380811252596736_o 34984232_217292859065021_8338803958667542528_o 34985054_217292539065053_1068773238328262656_o 35052178_217294279064879_2753095442853003264_o 35053836_217287519065555_1383835812776378368_o 35113990_217287735732200_3983184899744989184_o 35114026_217294845731489_8922548275425312768_o 35145372_217293919064915_7098591147894767616_o 35151700_217295565731417_7884408710947143680_o

 

Share.

Leave A Reply