พระนิสิตจิตอาสา จาก มจร หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑

0

พระทรงพล วิสารโท(เอี่ยมละออ) พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเข้าปฐมนิเทศระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหลังจากนั้นทางโครงการจะได้ส่งไปปฏิบัติศาสนกิจประจำตามสถานที่ต่างๆบนดอย โดยจะปฏิบัติศาสนกิจอยู่แห่งละ ๑ รูปเท่านั้น “โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา” เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ที่นำพระสงฆ์จาริกไปเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีภารกิจรองอีกมากมายเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

31882921_199815824146058_6656944694548758528_n 31944480_199815550812752_3763168310879846400_n 31924660_199815627479411_3862286290531647488_n

Share.

Leave A Reply