มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง

0

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานในวิทยาเขตขอนแก่นและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม โดยมี นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคารหอพักอาคันตุกะสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
30738736_192861734841467_1903180797192437760_n 30738962_192861374841503_1336474126071627776_n 31048252_192861778174796_7380734975567462400_n

Share.

Leave A Reply