Monthly Archives: August, 2018

ประชาสัมพันธ์ 39876177_285139002280406_1270128172817448960_n
By

วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานการติดตั้งประตูสแตนเลสและเทพื้นถนน คสล.ทางเข้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น…

กิจกรรม 39515061_282653389195634_2832116909749567488_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยชมรมนิสิตจิตอาสา…

กิจกรรม 39442837_282052115922428_5042075822052081664_n
By

“พระราชปริยัติกวี” องค์อธิการบดี มจร รูปใหม่ วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กิจกรรม 39267539_279986759462297_2483375851761041408_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และได้รับมอบหนังสือวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป…

ประชาสัมพันธ์ 39206553_278472429613730_7681544868547526656_n
By

ในวันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.ขออนุโมทนา กับ คุณแม่ ส.ท.มณีย์ ไชยชนะ จากอำเภอกันทรวิชัย เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ณ…

ประชาสัมพันธ์ 38891146_274550023339304_3686686380835995648_n
By

คุณแม่เพียร พ่อเกตุ รักษาศิลป์ เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปีมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม 38703204_290453141718717_8917545282770567168_n
By

วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น…

กิจกรรม 38412021_265891017538538_8755953580709511168_n
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ พระมหาประกาศ อาภากโร ป.ธ.๕ รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคามและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…