Monthly Archives: May, 2018

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร
By

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขารัฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่…

กิจกรรม 32501136_204764600317847_4697136312631689216_n
By

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี(ทองสา…

กิจกรรม 32560327_974010969441986_8008354908694642688_o
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่…

กิจกรรม 31946611_1723240407715219_43858878881857536_o
By

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่…

กิจกรรม 31947429_200829107378063_7213953471249121280_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกวิทสารคุณ(สำลี โกวิโท น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกำพี้ อดีตเจ้าคณะตำบลกำพี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญกุศลบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กิจกรรม 31924661_199815534146087_8932644957559193600_n
By

พระทรงพล วิสารโท(เอี่ยมละออ) พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเข้าปฐมนิเทศระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม…

กิจกรรม 31899144_543968599336302_6528966811000504320_n
By

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย เพียงแก้ว นักวิชาการศึกษา…

ประชุม 30715106_192861424841498_5708942242912141312_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานในวิทยาเขตขอนแก่นและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม…

ประชุม 30729621_192853578175616_587093046923886592_n
By

วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม…