Monthly Archives: March, 2018

กิจกรรม 29468356_178582989602675_6208744632210161664_n
By

วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา…

กิจกรรม 29432258_177927193001588_85753737938731008_n
By

        วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น…

กิจกรรม 29257971_176268689834105_2842776894024187904_n
By

วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบข้อสอบกลางของพระนิสิตและนิสิตชั้นปีที่ ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยพร้อมกันทั่วประเทศ…

ประชาสัมพันธ์ 27788480_158936211567353_499932728649807114_o
By

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประชุม 29214311_174863076641333_2961921447183777792_n
By

วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีวาระสำคัญในการเตรียมการสอบปลายภาคการศึกษา…

จัดชื้อจัดจ้าง 26993310_147631969364444_4651164165444343915_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ช่วงงวดงานที่ ๕ เทคานชั้น ๒ และปูพื้นด้วยแผ่นสำเร็จและเทไวร์เมช ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น…

ประชุม 11
By

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนุชรี ทองรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสาวรุ่งศิริ จำไบรัตน์ เจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ประชุม 11
By

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระครูสารกิจประยุต,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ เลขานุการหลักสูตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา…

ประชุม 11
By

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนุชรี ทองรักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน และ นางสาวศศิธร แทนแสง เจ้าหน้าที่ห้องสมด…

ประชุม 11
By

วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระมหาประประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัด โดยมี…

1 2