Browsing: ประชุม

กิจกรรม 37375892_251607215633585_6565365653811757056_n
By

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล…

กิจกรรม 36726911_237938787000428_4024310538749083648_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ปี ๒๕๖๑…

กิจกรรม 35265257_229435747850732_2829964607148261376_n
By

วันอังคาร ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสารคามมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานที่ปรึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34483616_234710673959631_8426373780577714176_n
By

วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการเข้าร่วมประชุม…

กิจกรรม 31946611_1723240407715219_43858878881857536_o
By

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่…

กิจกรรม 31899144_543968599336302_6528966811000504320_n
By

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งบุคลากร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายชาญชัย เพียงแก้ว นักวิชาการศึกษา…

ประชุม 30715106_192861424841498_5708942242912141312_o
By

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานในวิทยาเขตขอนแก่นและหน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม…

ประชุม 30729621_192853578175616_587093046923886592_n
By

วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม…

ประชุม 18275205_185436412250666_8465998466904369404_n
By

ในระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว เจ้าหน้าที่ทะเบียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมระบบสมัครเรียนและรายงานตัวนิสิตผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย สำนักทะเบียนและวัดผล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม…

1 2 3