พิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ ๑๐๐ วัน โยมบิดาของ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร. ป.ธ.๙ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤ

Read more

พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างกุฏิ “สา” มาตุยานุสรณ์ อนุสรณ์ คุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดา พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิ

Read more

ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤ

Read more

บุคลากรสำนักงานวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ระบบ Mis การเงินรับ-จ่าย, MIS บัญชี และการปิดงบการเงิน ณ ส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกา

Read more

พิธีฌาปนกิจศพ นางกัลยกร หนองพร้าว(โยมน้องสาว พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศ

Read more

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม บ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกาย

Read more